top of page
Search
  • leoekbom5

Kallelse till årsstämma 2021

Välkommen till årsstämma Torsdag den 4e Februari kl 20.30.


Mötet hålls online via teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlOGZlOWMtMzg5ZC00NThiLWJkMGMtN2YwM2NjOTZlYTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f96852f-679f-431f-b2b7-859c3ada213d%22%2c%22Oid%22%3a%221eafb808-e374-450d-b75a-db9fe46ec9bc%22%7d

Vi hoppas så många som möjlig kan närvara då vi kommer välja styrelse, revisorer och valberedning. Flera av platserna är idag lediga.


Medlemmar under 12 år kan företrädas av målsman.


Föredragslista: 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) ordförande för kommande period;

b) tre till fem ledamöter för kommande period;

c) en till tre suppleant (ersättare) för kommande period;

d) en revisorer samt en revisorssuppleant för kommande period. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Kallelse till årsstämma 2021
.pdf
Download PDF • 193KB


54 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page