top of page
Search
  • leoekbom5

Inbjudan till konstituerande möte

Välkommen på möte söndag 27e sep 21.00 för bildande av mtbförening i Torlanda. Länk till stadgar finns längre ner, läs gärna igenom innan mötet. Mötet hålls online i teams, kolla gärna så länken fungerar på din dator/telefon innan mötet.

Mötets dagordning:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)

  2. Val av mötesordförande

  3. Val av protokollsekreterare

  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

  5. Fastställande av föredragningslista för mötet

  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)

  7. Fastställande av stadgar för föreningen

  8. Fastställande av namn på föreningen

  9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt 2-4 ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page